Personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi på Inkasso Marginalen hanterar dina personuppgifter. Nedan följer en beskrivning av hur Inkasso AB Marginalen (”Marginalen”) behandlar personuppgifter för att utföra inkassoverksamheten i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)). Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Inkasso AB Marginalen

Inkasso AB Marginalens behandling av personuppgifter

Ikon som föreställer ett hjärta

Samhälle

Vi ska öka ekonomisk medvetenhet, stödja organisationer som hjälper utsatta människor samt vara en attraktiv arbetsplats med jämställdhet och mångfald i fokus.

Ikon som föreställer en portfölj

Affär

Vi ska samarbeta och investera i organisationer som arbetar långsiktigt och hållbart. Vi ska erbjuda tjänster som är i linje med vårt miljö- och samhällsarbete.

Ikon som föreställer en hand som håller i en planta

Miljö

Vi ska arbeta för att nå en låg miljöpåverkan i hela värdekedjan, det innefattar allt från våra tjänster och kontor till våra kunders och leverantörers miljöpåverkan.

Nedan följer en beskrivning av hur Inkasso AB Marginalen (”Marginalen”) behandlar personuppgifter för att utföra inkassoverksamheten i enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)). Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Inkasso AB Marginalen, org nr, 556199-4285, adress Box 26134, 100 41 Stockholm, tel.nr. 0771-89 89 00.


Insamling av personuppgifter

Marginalen behandlar de personuppgifter som lämnas av borgenären (”Kunden”) i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett inkassoärende eller avtal.

Viss information kan inhämtas från den enskilde själv (”Gäldenären”). Gäldenären är dock inte skyldig att lämna några uppgifter, men ärendets handläggning underlättas medan hanteringen av ärendet kan bli mer besvärligt, sämre utrett och kostsamt för Gäldenären om uppgifter inte lämnas.

Marginalen kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera Kundens och/eller Gäldenärens interaktion och kommunikation med Marginalen.

Gäldenärens personuppgifter inhämtas också från offentliga register, främst från statlig förvaltning (domstolar, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan), men även från andra register som är allmänt tillgängliga (bostadsföretag, bilregistret, fastighetsregistret). Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR).

De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, adress, telefon- och e-postadresser, anställning samt uppgifter om eventuellt ombud.

Uppgifter registreras om aktuella inkassoärenden (antal ärenden, ärendeslag, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter). Uppgifter registreras också om betalnings- och exekutionsmål som anhängiggjorts vid domstol och kronofogdemyndighet med den enskilde som part.

Uppgifter registreras om Gäldenärens betalningsförmåga samt personliga och ekonomiska förhållanden som kan utgöra underlag för hur ärendet ska handläggas. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder.

Ändamål, rättslig grund och lagring

Marginalen behandlar personuppgifterna för följande ändamål:

Bedrivande av inkassoverksamhet (behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, inkassoverksamhet, som är föremål för lagreglering i Sverige)
Marginalen behandlar personuppgifter avseende gäldenärer för att bedriva inkassoverksamhet och hanterar i samband därmed de personuppgifter som är nödvändiga för inkassohanteringen av enskilda ärenden.

Personuppgifter behandlas under den tid de är aktuella och nödvändiga under den tid ett ärende är aktuellt, normalt till dess en fordran är slutligt betald. Uppgifterna sparas även en tid efter ärendets avslutande för att möjliggöra myndighetsinspektion. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att Marginalens uppdrag är slutfört.

Förberedelse inför och administration av avtal (fullgörande av avtal, betalningsförpliktelsen)
Marginalen behandlar även personuppgifterna för att ingå avtal med Kunden och Gäldenärer (t.ex. uppgörelser och avbetalningsplaner) samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal med Kunden och Gäldenärer. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I samband med behandlingen enligt stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av de personuppgifter som krävs för att Marginalen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att sparas enligt gällande lagkrav.

Exempel på sådan behandling är:
(i) Marginalens behandling av personuppgifter för att fastställa eller fullgöra ett krav mot Gäldenärer hos myndighet/domstol.
(ii) för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.
(iii) i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftning.
(iv) kontroll mot sanktionslistor som Marginalen enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt att tillämpa i syfte att säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.
(v) i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.

Behandling av personuppgifter av annan än Marginalen

Personuppgifter lämnas ut till kunden och till domstolar och myndigheter i samband med utredning och fastställande av krav samt vidtagande av exekutiva åtgärder.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i samma koncern som Marginalen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirot (BGC) och Finansiell ID-teknik (Mobilt bank ID). Den rättsliga grunden för behandlingen är Marginalens fullgörande av avtal eller på grund av Marginalens berättigade intresse.

Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Marginalen komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s k tredjeland) samt till internationella organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:

- EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet,

- Att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser (s k Binding Corporate Rules, BCRs),

- Det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten,

- Det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Marginalen och därmed har rätt att få ett registerutdrag:
Den registrerade har också rätt att vända sig till Marginalen för att:
(i) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift
(ii) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
(iii) invända mot behandlingen,
(iv) om Marginalen behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Marginalen som Kunden eller gäldenären har tillhandahållit Marginalen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet),

Den registrerades begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Marginalen i det enskilda fallet. I vissa fall kan Marginalen inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.

Dataskyddsombud

Marginalen har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka att Marginalen följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Marginalen. Du kommer i kontakt med Marginalens dataskyddsombud genom att maila: dataskyddsombud_inkasso@marginalen.se

Tillsynsmyndighet (Integritetsskyddsmyndigheten)

Den registrerade kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör Bankens personuppgiftsbehandling via imy@imy.se eller tel. nr 08-657 61 00.

Domain Cookie Expiration time Functionality Placed by
ESSENTIALS
.inkassomarginalen.se AEC 6 months AEC cookies ensure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge. google.com
.inkassomarginalen.se pxcts session Used by PerimeterX to detect fraud and bot activity. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se _pxvid 1 year To provide protection against hackers. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se _px3 1 hour Used to maintain a session with PerimeterX. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se CONSENT 20 years Google cookie consent tracker .gstatic.com
.inkassomarginalen.se SRM_B 1 year Collected user data is specifically adapted to the user or device. The user can also be followed outside of the loaded website, creating a picture of the visitor's behavior. microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se SOCS 13 months Stores a user's state regarding their cookies choices google.com
.inkassomarginalen.se SEARCH_SAMESITE session SameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks. google.com
.inkassomarginalen.se fs-cc 6 months The Fs Cookie Consent script checks if the user has given consent to load non essential cookies and it is strictly necessary finsweet.com
.inkassomarginalen.se fs-cc-updated 1 day This cookie gives consent to track site usage by Google Analytics and is strictly necessary. finsweet.com
.inkassomarginalen.se wf_exp_uniqueId persistent This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wf_logout 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wflogin 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wf_user 11 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
ANALYTICS/STASTISTICS
.inkassomarginalen.se _ga 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _ga_* 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _clsk 1 day This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gat 1 minute To read and filter requests from bots. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se CLID 1 year Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gid 1 day To store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se SM session This is a Microsoft cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics .c.clarity.ms
.inkassomarginalen.se MR 7 days Indicates whether to refresh MUID .c.clarity.ms
MARKETING/TRACKING
.inkassomarginalen.se DSID 2 weeks This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net (3rd party)
.inkassomarginalen.se MUID 1 year Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _clck 1 year This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gcl_au persistent To store and track conversions. Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Advertiser's website domain
.inkassomarginalen.se ANONCHK 1 day Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se APISID 2 years Personalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. google.com
.inkassomarginalen.se OTZ 17 days Aggregate analysis of website visitors google.com
.inkassomarginalen.se IDE 2 years This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net (3rd party)
.inkassomarginalen.se NID 0 year This cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisation google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-ENID 13 months This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PAPISID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PAPISID 2 years Profiles the interests of website visitors to serve relevant and personalised ads through retargeting. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se SID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se HSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SAPISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SIDCC 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se APISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se 1P_JAR 1 month These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. .gstatic.com

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra medarbetare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack!
En kollega kommer kontakta dig inom kort.
Oops! Något gick fel, pröva igen.

Inkasso AB Marginalen

Här hittar du information och kontaktuppgifter

Adress

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Ring oss

0771 - 46 46 46

Bild på personal

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter