Allmänna villkor

Här kan du läsa våra allmänna villkor för fakturerings- och inkassotjänster. Vi har sammanställt all viktig information som beskriver de regler och bestämmelser som gäller för våra tjänster. Genom att ta del av dessa villkor får du en tydlig förståelse för våra procedurer, ansvarsområden och de rättigheter du har som kund.

Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster

Ikon som föreställer ett hjärta

Samhälle

Vi ska öka ekonomisk medvetenhet, stödja organisationer som hjälper utsatta människor samt vara en attraktiv arbetsplats med jämställdhet och mångfald i fokus.

Ikon som föreställer en portfölj

Affär

Vi ska samarbeta och investera i organisationer som arbetar långsiktigt och hållbart. Vi ska erbjuda tjänster som är i linje med vårt miljö- och samhällsarbete.

Ikon som föreställer en hand som håller i en planta

Miljö

Vi ska arbeta för att nå en låg miljöpåverkan i hela värdekedjan, det innefattar allt från våra tjänster och kontor till våra kunders och leverantörers miljöpåverkan.

GÄLLER FRÅN 2022-09-07

1. DEFINITIONER

Kund: Den som anges på Huvudhandlingen Marginalen: Inkasso AB Marginalen

Avtalet: Den samlade överenskommelsen mellan parterna vilken dokumenterats i Huvudhandlingen, Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster, Prislista och/eller Offert samt av båda parter skriftligen undertecknade ändringar och tillägg.

Huvudhandlingen: den av parterna undertecknade handlingen.


2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.1 Dessa avtalsvillkor är en integrerad del av Avtalet mellan Kund och Marginalen avseende samtliga ärenden och uppdrag som lämnas till Marginalen efter Avtalets ikraftträdande.

2.2 Avtalshandlingarna som ersätter samtliga tidigare skriftliga och muntliga åtaganden ska ha företräde i följande ordning.

a) Skriftliga tillägg och ändringar till Avtalet

b) Huvudhandlingen

c) Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster

d) Prislista/Offert


3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

3.1 Marginalen får genom Avtalet Kundens fullmakt att i leverans  av  samtliga tjänster vidta de åtgärder som Marginalen bedömer lämpliga för inkassering av fordran. Överlämning till jurist sker dock endast efter godkännande från Kunden. Utan påföljd förbehåller sig  Marginalen rätten  att efter egen bedömning avböja enskilda uppdrag, underlåta att vidta åtgärder och att avsluta överlämnade ärenden.

3.2 Vid uppdragets utförande iakttar Marginalen svensk lag och myndighets föreskrift. Marginalen förbehåller sig rätten att helt avstå hantering av fordringar som av olika skäl inte anses lämpliga för fortsatt åtgärd eller som enligt Marginalens bedömning inte är förenliga med Marginalens etiska riktlinjer och policys.

3.3 Om det finns särskilda villkor mellan Kund och dennes kunder som ska tillämpas av Marginalen, framgår dessa av bilaga till detta Avtal.


4. ÖVERLÅTELSE

Part har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga medgivande. Marginalen får dock utan hinder av vad som nu sagts överlåta rättigheter/skyldigheter inom den egna koncernen. Marginalen äger rätt att överlåta hantering och leverans av tjänsterna till Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), org.nr 516406-0807. Även fakturering av dessa tjänster får göras av Marginalen Bank

 

5. IMPLEMENTERING

5.1 Leverans från Marginalen av de avtalade tjänsterna förutsätter en implementering som bland annat innebär att tekniska och administrativa kostnaden för av Marginalen tillhandahållna tjänster. Om gällande pris ändras genom avtal mellan parterna gäller om inget annat avtalats, det pris som gällde vid tidpunkten för respektive uppdrag vid erhållandet.

8.3 Marginalen förbehåller sig rätten att omgående ändra de i offerten eller rutiner, affärsregler, datakommunikationsvägar och ansvarsfördelning fastställs av parterna. Om någon av parterna finner det påkallat ska implementering genomföras i projekt som drivs gemensamt av båda parterna.

5.2 Implementeringen bör dokumenteras. Beslut om tidplan, produktionsstart och annat av betydelse för leveransen av tjänsterna bör dokumenteras i en handling som båda parter godkänner. Under implementeringen bär vardera part sina egna kostnader. Marginalen har rätt till avtalad ersättning för arbete som utförs under implementeringen.

Om omständigheter kring tekniska eller administrativa rutiner och datakommunikationsvägar - vilka meddelats av Kunden efter Avtalets undertecknande - medför ökade kostnader för Marginalen, äger Marginalen rätt till ersättning för faktiska och styrkta merkostnader.


6. UPPGIFTSSKYLDIGHET

6.1 Information som Kunden överlämnar till Marginalen ska översändas i ett för Marginalen läsbart skick.

6.2 Kunden är skyldig att tillhandahålla Marginalen de uppgifter som krävs för att Marginalen ska kunna utföra uppdraget i enlighet med Avtalet, gällande lagstiftning och i enlighet med de av Kunden tillämpade villkoren mellan Kunden och dess kunder. Kunden ansvarar för att yrkad ränta och avgifter har stöd i lag eller avtal samt att dess kund (gäldenären) är korrekt identifierad och myndig vid fordrans uppkomst. Vid överlämnande av inkassouppdrag ansvarar Kunden för att fordran är fakturerad eller på annat sätt aviserad korrekt gäldenär samt att fordran är förfallen till betalning. Kunden bär således ansvaret för att fordringarna som överlämnas till Marginalen är korrekta och lagligen grundade.

prislistan angivna villkoren om myndighetsåtgärd eller lagstiftning ger anledning härtill. Marginalen förbehåller sig också rätten att ändra de i prislistan gällande priserna 1 gång per kalenderår. Marginalen äger också rätt att när som helst fakturera Kunden upparbetad ersättning och beträffande enskilda uppdrag begära förskottsbetalning om detta av Marginalen bedöms som nödvändigt för att tillförsäkra Marginalen betalning av ersättning för uppdraget.

6.3 Det åligger Kunden att i överlämnade uppdrag genast underrätta Marginalen om mottagna betalningar från gäldenär, utfärdade kreditnotor, godsreturer, invändningar mot fordran samt eventuella överenskommelser som görs med gäldenärer. Kunden svarar för samtliga kostnader vilka uppkommer till följd av att Kunden inte lämnat sådan underrättelse.

6.4 Det åligger respektive part att informera den andra parten om förhållanden som är av betydelse för Avtalets fullgörande.


7. LIKVIDHANTERING OCH REDOVISNING

7.1 För inkassoärenden gäller att medel som inkasserats för  Kundens räkning senast dagen efter det att de är mottagna och identifierade ska överföras till Kundens uppgivna konto. Utan hinder härav äger Marginalen rätt att från influtna medel utan föregående meddelande till Kunden gottskriva sig ersättning för upparbetade arvoden, provisionsersättningar och förutbetalda utlägg samt mervärdesskatt. Uppgift härom med redovisning för vad som influtit och avdragits ska snarast lämnas till Kunden.

7.2 Det åligger Kunden att informera Marginalen om Kundens vid var tid gällande bankgirokonto. Ränta på influtna klientmedel som hanteras på Marginalens klientmedelskonto tillfaller Marginalen. Om klientmedel vid utbetalning till Kunden kommer i retur och Marginalen efter normal efterforskning inte kan placera medlen, tillfaller returnerade medel Marginalen efter ett (1) år räknat från den dagen då medlen först kom i retur.

7.3 Marginalen förbehåller sig rätten att när så krävs och när betalning för Marginalens fordringar mot Kund uteblir, kvittningsvis tillgodogöra sig betalning ur influtna klientmedel för samtliga sina fordringar mot Kunden.

7.4 Om Kundens kund (gäldenären), som är betalningsskyldig för flera fakturor, vid betalning inte anger vilken faktura som avses, ska denna i första hand avräknas mot den äldsta fakturafordringen.

7.5 Anspråk hänförliga till felaktigheter eller brister i Marginalens redovisning av klientmedel ska skriftligen framställas och vara Marginalen till handa inom

30 dagar från redovisning av uppdraget. Med redovisning avses periodisk redovisning i de ärenden sådan lämnats och annat fall slutredovisning. Omfattar Marginalens uppdrag flera ärenden/gäldenärer är reklamationsfristen 30 dagar per ärende/gäldenär och således inte hela uppdraget. Kunden medger att Marginalen tillhandahåller redovisning skriftligen och/eller elektroniskt/digitalt.


8. MARGINALENS ERSÄTTNING

8.1 Marginalens ersättning framgår av offert och vid var tid gällande prislista och i lag reglerade avgifter. Dessa ersättningar gäller tillsvidare. För det fall Marginalens underleverantör genomför portoändringar förbehåller Marginalen sig rätten att, utan föregående varsel, justera pris för utskick av faktura med motsvarande den ökade kostnaden från dagen för ändringens genomförande och den dagen fakturan ska skickas.

8.2 Marginalen har rätt att påkalla omförhandling av ersättningen om Bankaktiebolag (publ). omständighet inträffar som enligt Marginalens bedömning inverkar på


9. BETALNINGSVILLKOR

Marginalen innehåller i första hand betalning för arvode och utlägg från inbetalda medel och i andra hand fakturerar Marginalen sin ersättning. Avtalade årsabonnemang faktureras i förskott. Betalningstid är 30 dagar.


10. TRANSAKTIONSKONTO

Kund ska vid användande av Fakturaservicetjänster öppna särskilt transaktionskonto – Bankgiro - till vilket samtliga inbetalningar hänförliga till av Marginalen, före inkassostadiet, hanterade fordringar destineras. Kunden ska tillse att information avseende inbetalningar till detta konto tillställes Marginalens servicebyråkoppling samt att kontot har tjänsten utökad blankettregistrering eller motsvarande så att inbetalningar som  sker  via avier kan tolkas automatiskt. Kunden ska tillse att kontot endast används för betalningar av de kundfordringar som Marginalen hanterar. Kostnader för kontot betalas av Kunden.


11. ANSVAR

11.1 Marginalen innehar allmän ansvarsförsäkring, förmögenhetsförlustförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring. Om försäkringen inte gäller är Marginalens ansvar vid eventuell ersättnings- eller skadeståndsanspråk begränsat till högst ett belopp motsvarande det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet  enligt 2 kap  och 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.2 Utöver ovan är Marginalens ansvar vid fel i respektive ärende eller uppdrag begränsat till av Kund erlagd ersättning, dock begränsat till högst  ett halvt prisbasbelopp motsvarande det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap och 6 och 7  §§  socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.3 Part ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följdskador, t ex utebliven handelsvinst, förlorad marknad eller annan liknande skada eller förlust.

11.4 I de fall Marginalen anlitar externt ombud ansvarar Marginalen gentemot Kunden för ombudets försenade leverans, fel, kvalitet eller annan bristande uppfyllelse eller skada endast i den utsträckning ombudet är ansvarigt gentemot Marginalen.

11.5 Marginalen är fritt från ansvar för att uppdrag genom Kundens vållande eller underlåtenhet inte kan fullgöras inom den tid och på det sätt som överenskommits. För de omständigheter som Marginalen ansvarar äger Marginalen vidta rättelse under förutsättning att det inte innebär väsentlig olägenhet för Kunden eller dennes kund.


12. REKLAMATION

Om Kunden vill göra anspråk på ersättning med stöd av avtalet eller annars önskar framställa anmärkning mot de tjänster Marginalen levererar ska detta för att vinna beaktande göras på samma sätt och inom samma tid som anges under punkten 8.5.

13. FORCE MAJEURE

Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.


14. TYSTNADSPLIKT

Parterna och deras anställda är i sina verksamheter bundna av den tystnadsplikt som följer av inkassolagen (1974:182) innebärande att den som är eller har varit verksam hos Marginalen eller Kunden får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd av anställningen har fått veta om enskilds personliga förhållande eller om yrkes- eller affärshemligheter.


15. UPPSÄGNING

15.1 Uppsägning av detta avtal ska vara skriftlig för att vara gällande. Uppsägning ska inte påverka handläggningen eller hanteringen av hos Marginalen pågående uppdrag vilka ska slutföras av Marginalen på samma villkor som i Avtalet. Efter uppsägning och under hela uppsägningstiden fortsätter Avtalet att gälla samtliga redan överlämnade uppdrag och ärenden intill dess att Kundens gäldenärer har fullgjort sina förpliktelser gentemot Kunden eller ärendena avslutats på annat sätt.

15.2 Part äger rätt att, oavsett uppsägningstiden i detta Avtal, till omedelbart upphörande säga upp Avtalet om den andra parten väsentligen åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet, blir försatt i konkurs, inlett ackord, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan fullgöra sina åtaganden och inte heller ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande. Likaså om det finns skäl att anta att motparten bedriver verksamhet som strider mot lag eller god sed eller enligt Marginalens bedömning inte framstår som förenlig med bolagets etiska riktlinjer och policys.

16. ÅTERKALLELSE AV UPPDRAG

Återkallar Kunden inkassouppdrag som handläggs enligt reglerna för Inkasso och Internationellt inkasso eller hindras Marginalen att vidta nödvändiga åtgärder för indrivning av fordringen avslutar Marginalen uppdraget och debiterar samtliga utlägg och arvoden som uppkommit under handläggningstiden samt ersättning enligt prislista eller offert såsom om ärendet vore fullt betalt.

 

17. FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

För det fall Marginalen inte längre kan tillhandahålla viss tjänst äger Marginalen rätt att efter skriftlig underrättelse till Kunden upphöra med leverans av berörd Tjänst. Marginalen ska fullfölja samtliga påbörjade uppdrag i enlighet med Avtalet


18. TVIST

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt domstolsförfarande i allmän domstol och Stockholms Tingsrätt ska vara forum. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.


TJÄNSTEBESKRIVNINGAR

Nedan anges de tjänster som Kunden kan avropa genom Avtalet.


1. FAKTURA- OCH RESKONTRASERVICE

1.1. Kunden producerar och överför fakturainformation till Marginalen enligt överenskommet filformat. Vid Fakturaservice framställer Marginalen faktura som distribueras på överenskommet sätt: på papper, som PDF-fil via e-post eller som elektronisk faktura.

1.2. Marginalen hanterar och bevakar kundreskontran, bokar och redovisar inkommande betalningar, för inbetalningsjournal, uppdaterar reskontran dagligen.

1.3. Marginalen skickar betalningspåminnelser, debiterar dröjsmålsränta (baserad på kundens instruktioner) och överlämnar obetalda fakturor till inkasso enligt ett regelverk som överenskommes med Kunden.

1.4. Räkenskapsinformation som omfattas av bokföringslagens arkiveringsregler bevaras på Kundens begäran så länge som nämnda regler föreskriver.


2. PÅMINNELSESERVICE

Kunden överför löpande information om förfallna och obetalda kundfordringar till Marginalen enligt överenskommet eller av Marginalen angivet filformat. Marginalen framställer och sänder betalningspåminnelse, debiterar dröjsmålsränta (baserad på kundens instruktioner) och överlämnar obetalda fakturor till inkasso enligt ett regelverk som överenskommes med Kunden.


3. INKASSOHANTERING

3.1. Marginalen förbinder sig att för Kunden  utföra  inkassotjänster  i enlighet med inkassolagen, lagens tillämpningsföreskrifter och Integritetsskyddsmyndigheten råd angående god inkassosed. Kunden garanterar att varjeöverlämnad fordran är lagligen grundad, att invändningar mot fordran ej föreligger samt att uppgifter om gäldenärens identitet är korrekta. Marginalen förbehåller sig rätten att avböja uppdrag och återredovisa inneliggande uppdrag om det finns skäl att  anta  att Marginalen inte kan följa bestämmelserna i nämnda inkassoregler.

3.2. Ej fullbetalda ärenden överförs efter inkassoåtgärder och senast efter 12 månader till långtidsbevakning för avskrivna fordringar. Marginalen kan även besluta om överföring av ärenden till långtidsbevakning utan föregående inkassoåtgärder. Överföring till långtidsbevakning omfattar inte ärenden där fordran är tvistig.

3.3. Marginalen erhåller Kundens fullmakt att vidta de åtgärder som Marginalen bedömer lämpliga för inkassering av Kundens bokföringsmässigt avskrivna fordringar (långtidsbevakning). Marginalen äger rätt att godkänna ackord eller annan uppgörelse som Marginalen bedömer ligga i Kundens och Marginalens intresse.


4. INTERNATIONELLT INKASSO

Marginalen skickar kravbrev till Kundens kund. Vid utebliven betalning överförs ärendet till utländskt ombud för hantering enligt det landets regler för inkassoverksamhet. Marginalen sköter korrespondens och kontakt med lokala ombud över hela världen.


5. JURIDISKA TJÄNSTER

5.1. Marginalen tillhandahåller rådgivning i pågående inkassoärenden och kan fungera som rättegångsombud i tvistiga ärenden efter särskild överenskommelse i enlighet med prislista eller avtalade priser.

5.2. Marginalen agerar juridiskt ombud i förhandlingar med Kunders kunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar. Marginalen agerar även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden i Hyresnämnden.Här kan du läsa om Inkasso AB Marginalens behandling av personuppgifter.

Domain Cookie Expiration time Functionality Placed by
ESSENTIALS
.inkassomarginalen.se AEC 6 months AEC cookies ensure that requests within a browsing session are made by the user, and not by other sites. These cookies prevent malicious sites from acting on behalf of a user without that user’s knowledge. google.com
.inkassomarginalen.se pxcts session Used by PerimeterX to detect fraud and bot activity. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se _pxvid 1 year To provide protection against hackers. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se _px3 1 hour Used to maintain a session with PerimeterX. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. PerimeterX security services
.inkassomarginalen.se CONSENT 20 years Google cookie consent tracker .gstatic.com
.inkassomarginalen.se SRM_B 1 year Collected user data is specifically adapted to the user or device. The user can also be followed outside of the loaded website, creating a picture of the visitor's behavior. microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se SOCS 13 months Stores a user's state regarding their cookies choices google.com
.inkassomarginalen.se SEARCH_SAMESITE session SameSite prevents the browser from sending this cookie along with cross-site requests. The main goal is mitigate the risk of cross-origin information leakage. It also provides some protection against cross-site request forgery attacks. google.com
.inkassomarginalen.se fs-cc 6 months The Fs Cookie Consent script checks if the user has given consent to load non essential cookies and it is strictly necessary finsweet.com
.inkassomarginalen.se fs-cc-updated 1 day This cookie gives consent to track site usage by Google Analytics and is strictly necessary. finsweet.com
.inkassomarginalen.se wf_exp_uniqueId persistent This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wf_logout 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wflogin 10 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
.inkassomarginalen.se wf_user 11 years This cookie is provided by Webflow, and is strictly necessary for the website to function as intended. webflow.com
ANALYTICS/STASTISTICS
.inkassomarginalen.se _ga 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _ga_* 13 months ID used to identify users to store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _clsk 1 day This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gat 1 minute To read and filter requests from bots. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se CLID 1 year Collects data on the user’s navigation and behavior on the website. This is used to compile statistical reports and heatmaps for the website owner. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gid 1 day To store and count pageviews. google-analytics.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se SM session This is a Microsoft cookie which we use to measure the use of the website for internal analytics .c.clarity.ms
.inkassomarginalen.se MR 7 days Indicates whether to refresh MUID .c.clarity.ms
MARKETING/TRACKING
.inkassomarginalen.se DSID 2 weeks This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net (3rd party)
.inkassomarginalen.se MUID 1 year Identifies unique web browsers visiting Microsoft sites. These cookies are used for advertising, site analytics, and other operational purposes. microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se _clck 1 year This cookie is installed by Microsoft Clarity to store information of how visitors use a website and help in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. clarity.ms
.inkassomarginalen.se _gcl_au persistent To store and track conversions. Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. Advertiser's website domain
.inkassomarginalen.se ANONCHK 1 day Used to store session ID for a users session to ensure that clicks from adverts on the Bing search engine are verified for reporting purposes and for personalisation microsoft.com (3rd party)
.inkassomarginalen.se APISID 2 years Personalizes Google ads on websites based on recent searches and interactions. google.com
.inkassomarginalen.se OTZ 17 days Aggregate analysis of website visitors google.com
.inkassomarginalen.se IDE 2 years This cookie is used for targeting, analyzing and optimisation of ad campaigns in DoubleClick/Google Marketing Suite doubleclick.net (3rd party)
.inkassomarginalen.se NID 0 year This cookies is used to collect website statistics and track conversion rates and Google ad personalisation google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-ENID 13 months This cookie is set by Google and is used to store user preferences and information, such as language preferences and customized search results. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PAPISID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PSID 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-3PAPISID 2 years Profiles the interests of website visitors to serve relevant and personalised ads through retargeting. google.com
.inkassomarginalen.se __Secure-1PSIDCC 2 years Targeting cookie. Used to create a user profile and display relevant and personalised Google Ads to the user. google.com
.inkassomarginalen.se SID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se HSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SAPISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SSID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se SIDCC 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se APISID 2 years Download certain Google Tools and save certain preferences, for example the number of search results per page or activation of the SafeSearch Filter. Adjusts the ads that appear in Google Search. google.com
.inkassomarginalen.se 1P_JAR 1 month These cookies are set via embedded youtube-videos. They register anonymous statistical data on for example how many times the video is displayed and what settings are used for playback. .gstatic.com

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret så kommer en av våra medarbetare kontakta dig så snart som möjligt.
Tack!
En kollega kommer kontakta dig inom kort.
Oops! Något gick fel, pröva igen.

Inkasso AB Marginalen

Här hittar du information och kontaktuppgifter

Adress

Adolf Fredriks kyrkogata 8
111 37 Stockholm
Sverige

Ring oss

0771 - 46 46 46

Bild på personal

Inkasso AB Marginalen är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679). Genom att ange dina kontaktuppgifter kommer de att behandlas av Inkasso AB Marginalen med stöd av berättigat intresse för att kunna komma i kontakt med dig och sparas i högst tre (3) månader.

Läs mer om hur du tillvaratar dina rättigheter och hur Inkasso AB Marginalen behandlar dina personuppgifter

Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.