Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster

GÄLLER FRÅN 2022-09-07

1. DEFINITIONER

Kund: Den som anges på Huvudhandlingen Marginalen: Inkasso AB Marginalen

Avtalet: Den samlade överenskommelsen mellan parterna vilken dokumenterats i Huvudhandlingen, Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster, Prislista och/eller Offert samt av båda parter skriftligen undertecknade ändringar och tillägg.

Huvudhandlingen: den av parterna undertecknade handlingen.


2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.1 Dessa avtalsvillkor är en integrerad del av Avtalet mellan Kund och Marginalen avseende samtliga ärenden och uppdrag som lämnas till Marginalen efter Avtalets ikraftträdande.

2.2 Avtalshandlingarna som ersätter samtliga tidigare skriftliga och muntliga åtaganden ska ha företräde i följande ordning.

a) Skriftliga tillägg och ändringar till Avtalet

b) Huvudhandlingen

c) Allmänna villkor Fakturerings- och inkassotjänster

d) Prislista/Offert


3. UPPDRAGETS UTFÖRANDE

3.1 Marginalen får genom Avtalet Kundens fullmakt att i leverans  av  samtliga tjänster vidta de åtgärder som Marginalen bedömer lämpliga för inkassering av fordran. Överlämning till jurist sker dock endast efter godkännande från Kunden. Utan påföljd förbehåller sig  Marginalen rätten  att efter egen bedömning avböja enskilda uppdrag, underlåta att vidta åtgärder och att avsluta överlämnade ärenden.

3.2 Vid uppdragets utförande iakttar Marginalen svensk lag och myndighets föreskrift. Marginalen förbehåller sig rätten att helt avstå hantering av fordringar som av olika skäl inte anses lämpliga för fortsatt åtgärd eller som enligt Marginalens bedömning inte är förenliga med Marginalens etiska riktlinjer och policys.

3.3 Om det finns särskilda villkor mellan Kund och dennes kunder som ska tillämpas av Marginalen, framgår dessa av bilaga till detta Avtal.


4. ÖVERLÅTELSE

Part har inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet utan den andra partens skriftliga medgivande. Marginalen får dock utan hinder av vad som nu sagts överlåta rättigheter/skyldigheter inom den egna koncernen. Marginalen äger rätt att överlåta hantering och leverans av tjänsterna till Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ), org.nr 516406-0807. Även fakturering av dessa tjänster får göras av Marginalen Bank

 

6.3 Det åligger Kunden att i överlämnade uppdrag genast underrätta Marginalen om mottagna betalningar från gäldenär, utfärdade kreditnotor, godsreturer, invändningar mot fordran samt eventuella överenskommelser som görs med gäldenärer. Kunden svarar för samtliga kostnader vilka uppkommer till följd av att Kunden inte lämnat sådan underrättelse.

6.4 Det åligger respektive part att informera den andra parten om förhållanden som är av betydelse för Avtalets fullgörande.


7. LIKVIDHANTERING OCH REDOVISNING

7.1 För inkassoärenden gäller att medel som inkasserats för  Kundens räkning senast dagen efter det att de är mottagna och identifierade ska överföras till Kundens uppgivna konto. Utan hinder härav äger Marginalen rätt att från influtna medel utan föregående meddelande till Kunden gottskriva sig ersättning för upparbetade arvoden, provisionsersättningar och förutbetalda utlägg samt mervärdesskatt. Uppgift härom med redovisning för vad som influtit och avdragits ska snarast lämnas till Kunden.

7.2 Det åligger Kunden att informera Marginalen om Kundens vid var tid gällande bankgirokonto. Ränta på influtna klientmedel som hanteras på Marginalens klientmedelskonto tillfaller Marginalen. Om klientmedel vid utbetalning till Kunden kommer i retur och Marginalen efter normal efterforskning inte kan placera medlen, tillfaller returnerade medel Marginalen efter ett (1) år räknat från den dagen då medlen först kom i retur.

7.3 Marginalen förbehåller sig rätten att när så krävs och när betalning för Marginalens fordringar mot Kund uteblir, kvittningsvis tillgodogöra sig betalning ur influtna klientmedel för samtliga sina fordringar mot Kunden.

7.4 Om Kundens kund (gäldenären), som är betalningsskyldig för flera fakturor, vid betalning inte anger vilken faktura som avses, ska denna i första hand avräknas mot den äldsta fakturafordringen.

7.5 Anspråk hänförliga till felaktigheter eller brister i Marginalens redovisning av klientmedel ska skriftligen framställas och vara Marginalen till handa inom

30 dagar från redovisning av uppdraget. Med redovisning avses periodisk redovisning i de ärenden sådan lämnats och annat fall slutredovisning. Omfattar Marginalens uppdrag flera ärenden/gäldenärer är reklamationsfristen 30 dagar per ärende/gäldenär och således inte hela uppdraget. Kunden medger att Marginalen tillhandahåller redovisning skriftligen och/eller elektroniskt/digitalt.


8. MARGINALENS ERSÄTTNING

8.1 Marginalens ersättning framgår av offert och vid var tid gällande prislista och i lag reglerade avgifter. Dessa ersättningar gäller tillsvidare. För det fall Marginalens underleverantör genomför portoändringar förbehåller Marginalen sig rätten att, utan föregående varsel, justera pris för utskick av faktura med motsvarande den ökade kostnaden från dagen för ändringens genomförande och den dagen fakturan ska skickas.

8.2 Marginalen har rätt att påkalla omförhandling av ersättningen om

 

Bankaktiebolag (publ).

 

omständighet

 

inträffar som

 

enligt

 

Marginalens

 

bedömning

 

inverkar på

 

5. IMPLEMENTERING

5.1 Leverans från Marginalen av de avtalade tjänsterna förutsätter en implementering som bland annat innebär att tekniska och administrativa

 

kostnaden för av Marginalen tillhandahållna tjänster. Om gällande pris ändras genom avtal mellan parterna gäller om inget annat avtalats, det pris som gällde vid tidpunkten för respektive uppdrag vid erhållandet.

8.3 Marginalen förbehåller sig rätten att omgående ändra de i offerten eller

 

rutiner, affärsregler, datakommunikationsvägar och ansvarsfördelning fastställs av parterna. Om någon av parterna finner det påkallat ska implementering genomföras i projekt som drivs gemensamt av båda parterna.

5.2 Implementeringen bör dokumenteras. Beslut om tidplan, produktionsstart och annat av betydelse för leveransen av tjänsterna bör dokumenteras i en handling som båda parter godkänner. Under implementeringen bär vardera part sina egna kostnader. Marginalen har rätt till avtalad ersättning för arbete som utförs under implementeringen.

Om omständigheter kring tekniska eller administrativa rutiner och datakommunikationsvägar - vilka meddelats av Kunden efter Avtalets undertecknande - medför ökade kostnader för Marginalen, äger Marginalen rätt till ersättning för faktiska och styrkta merkostnader.


6. UPPGIFTSSKYLDIGHET

6.1 Information som Kunden överlämnar till Marginalen ska översändas i ett för Marginalen läsbart skick.

6.2 Kunden är skyldig att tillhandahålla Marginalen de uppgifter som krävs för att Marginalen ska kunna utföra uppdraget i enlighet med Avtalet, gällande lagstiftning och i enlighet med de av Kunden tillämpade villkoren mellan Kunden och dess kunder. Kunden ansvarar för att yrkad ränta och avgifter har stöd i lag eller avtal samt att dess kund (gäldenären) är korrekt identifierad och myndig vid fordrans uppkomst. Vid överlämnande av inkassouppdrag ansvarar Kunden för att fordran är fakturerad eller på annat sätt aviserad korrekt gäldenär samt att fordran är förfallen till betalning. Kunden bär således ansvaret för att fordringarna som överlämnas till Marginalen är korrekta och lagligen grundade.

 

prislistan angivna villkoren om myndighetsåtgärd eller lagstiftning ger anledning härtill. Marginalen förbehåller sig också rätten att ändra de i prislistan gällande priserna 1 gång per kalenderår. Marginalen äger också rätt att när som helst fakturera Kunden upparbetad ersättning och beträffande enskilda uppdrag begära förskottsbetalning om detta av Marginalen bedöms som nödvändigt för att tillförsäkra Marginalen betalning av ersättning för uppdraget.


9. BETALNINGSVILLKOR

Marginalen innehåller i första hand betalning för arvode och utlägg från inbetalda medel och i andra hand fakturerar Marginalen sin ersättning. Avtalade årsabonnemang faktureras i förskott. Betalningstid är 30 dagar.


10. TRANSAKTIONSKONTO

Kund ska vid användande av Fakturaservicetjänster öppna särskilt transaktionskonto – Bankgiro - till vilket samtliga inbetalningar hänförliga till av Marginalen, före inkassostadiet, hanterade fordringar destineras. Kunden ska tillse att information avseende inbetalningar till detta konto tillställes Marginalens servicebyråkoppling samt att kontot har tjänsten utökad blankettregistrering eller motsvarande så att inbetalningar som  sker  via avier kan tolkas automatiskt. Kunden ska

  

tillse att kontot endast används för betalningar av de kundfordringar som Marginalen hanterar. Kostnader för kontot betalas av Kunden.


11 . ANSVAR

11.1 Marginalen innehar allmän ansvarsförsäkring, förmögenhetsförlustförsäkring samt förmögenhetsbrottsförsäkring. Om försäkringen inte gäller är Marginalens ansvar vid eventuell ersättnings- eller skadeståndsanspråk begränsat till högst ett belopp motsvarande det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet  enligt 2 kap  och 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.2 Utöver ovan är Marginalens ansvar vid fel i respektive ärende eller uppdrag begränsat till av Kund erlagd ersättning, dock begränsat till högst  ett halvt prisbasbelopp motsvarande det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt 2 kap och 6 och 7  §§  socialförsäkringsbalken (2010:110).

11.3 Part ansvarar inte i något fall för uppkomna indirekta skador eller följdskador, t ex utebliven handelsvinst, förlorad marknad eller annan liknande skada eller förlust.

11.4 I de fall Marginalen anlitar externt ombud ansvarar Marginalen gentemot Kunden för ombudets försenade leverans, fel, kvalitet eller annan bristande uppfyllelse eller skada endast i den utsträckning ombudet är ansvarigt gentemot Marginalen.

11.5 Marginalen är fritt från ansvar för att uppdrag genom Kundens vållande eller underlåtenhet inte kan fullgöras inom den tid och på det sätt som överenskommits. För de omständigheter som Marginalen ansvarar äger Marginalen vidta rättelse under förutsättning att det inte innebär väsentlig olägenhet för Kunden eller dennes kund.


12 . REKLAMATION

Om Kunden vill göra anspråk på ersättning med stöd av avtalet eller annars önskar framställa anmärkning mot de tjänster Marginalen levererar ska detta för att vinna beaktande göras på samma sätt och inom samma tid som anges under punkten 8.5.

13. FORCE MAJEURE

Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.


14. TYSTNADSPLIKT

Parterna och deras anställda är i sina verksamheter bundna av den tystnadsplikt som följer av inkassolagen (1974:182) innebärande att den som är eller har varit verksam hos Marginalen eller Kunden får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han till följd av anställningen har fått veta om enskilds personliga förhållande eller om yrkes- eller affärshemligheter.


15. UPPSÄGNING

15.1 Uppsägning av detta avtal ska vara skriftlig för att vara gällande. Uppsägning ska inte påverka handläggningen eller hanteringen av hos Marginalen pågående uppdrag vilka ska slutföras av Marginalen på samma villkor som i Avtalet. Efter uppsägning och under hela uppsägningstiden fortsätter Avtalet att gälla samtliga redan överlämnade uppdrag och ärenden intill dess att Kundens gäldenärer har fullgjort sina förpliktelser gentemot Kunden eller ärendena avslutats på annat sätt.

15.2 Part äger rätt att, oavsett uppsägningstiden i detta Avtal, till omedelbart upphörande säga upp Avtalet om den andra parten väsentligen åsidosätter sina förpliktelser enligt Avtalet, blir försatt i konkurs, inlett ackord, träder i likvidation, blir föremål för företagsrekonstruktion och på grund av detta inte kan fullgöra sina åtaganden och inte heller ställa betryggande säkerhet för dess fullgörande. Likaså om det finns skäl att anta att motparten bedriver verksamhet som strider mot lag eller god sed eller enligt Marginalens bedömning inte framstår som förenlig med bolagets etiska riktlinjer och policys.

16 . ÅTERKALLELSE AV UPPDRAG

Återkallar Kunden inkassouppdrag som handläggs enligt reglerna för Inkasso och Internationellt inkasso eller hindras Marginalen att vidta nödvändiga åtgärder för indrivning av fordringen avslutar Marginalen uppdraget och debiterar samtliga utlägg och arvoden som uppkommit under handläggningstiden samt ersättning enligt prislista eller offert såsom om ärendet vore fullt betalt.

 

17 . FÖRÄNDRINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLNA TJÄNSTER

För det fall Marginalen inte längre kan tillhandahålla viss tjänst äger Marginalen rätt att efter skriftlig underrättelse till Kunden upphöra med leverans av berörd Tjänst. Marginalen ska fullfölja samtliga påbörjade uppdrag i enlighet med Avtalet


18. TVIST

Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras enligt domstolsförfarande i allmän domstol och Stockholms Tingsrätt ska vara forum. Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.


TJÄNSTEBESKRIVNINGAR

Nedan anges de tjänster som Kunden kan avropa genom Avtalet.


1. FAKTURA- OCH RESKONTRASERVICE

1.1. Kunden producerar och överför fakturainformation till Marginalen enligt överenskommet filformat. Vid Fakturaservice framställer Marginalen faktura som distribueras på överenskommet sätt: på papper, som PDF-fil via e-post eller som elektronisk faktura.


1.2. Marginalen hanterar och bevakar kundreskontran, bokar och redovisar inkommande betalningar, för inbetalningsjournal, uppdaterar reskontran dagligen.


1.3. Marginalen skickar betalningspåminnelser, debiterar dröjsmålsränta (baserad på kundens instruktioner) och överlämnar obetalda fakturor till inkasso enligt ett regelverk som överenskommes med Kunden.


1.4. Räkenskapsinformation som omfattas av bokföringslagens arkiveringsregler bevaras på Kundens begäran så länge som nämnda regler föreskriver.


2. PÅMINNELSESERVICE

Kunden överför löpande information om förfallna och obetalda kundfordringar till Marginalen enligt överenskommet eller av Marginalen angivet filformat. Marginalen framställer och sänder betalningspåminnelse, debiterar dröjsmålsränta (baserad på kundens instruktioner) och överlämnar obetalda fakturor till inkasso enligt ett regelverk som överenskommes med Kunden.


3. INKASSOHANTERING

3.1. Marginalen förbinder sig att för Kunden  utföra  inkassotjänster  i enlighet med inkassolagen, lagens tillämpningsföreskrifter och Integritetsskyddsmyndigheten råd angående god inkassosed. Kunden garanterar att varjeöverlämnad fordran är lagligen grundad, att invändningar mot fordran ej föreligger samt att uppgifter om gäldenärens identitet är korrekta. Marginalen förbehåller sig rätten att avböja uppdrag och återredovisa inneliggande uppdrag om det finns skäl att  anta  att Marginalen inte kan följa bestämmelserna i nämnda inkassoregler.

3.2. Ej fullbetalda ärenden överförs efter inkassoåtgärder och senast efter 12 månader till långtidsbevakning för avskrivna fordringar. Marginalen kan även besluta om överföring av ärenden till långtidsbevakning utan föregående inkassoåtgärder. Överföring till långtidsbevakning omfattar inte ärenden där fordran är tvistig.


3.3. Marginalen erhåller Kundens fullmakt att vidta de åtgärder som Marginalen bedömer lämpliga för inkassering av Kundens bokföringsmässigt avskrivna fordringar (långtidsbevakning). Marginalen äger rätt att godkänna ackord eller annan uppgörelse som Marginalen bedömer ligga i Kundens och Marginalens intresse.


4. INTERNATIONELLT INKASSO

Marginalen skickar kravbrev till Kundens kund. Vid utebliven betalning överförs ärendet till utländskt ombud för hantering enligt det landets regler för inkassoverksamhet. Marginalen sköter korrespondens och kontakt med lokala ombud över hela världen.


5. JURIDISKA TJÄNSTER

6.1. Marginalen tillhandahåller rådgivning i pågående inkassoärenden och kan fungera som rättegångsombud i tvistiga ärenden efter särskild överenskommelse i enlighet med prislista eller avtalade priser.

6.2. Marginalen agerar juridiskt ombud i förhandlingar med Kunders kunder vid och utom domstol i syfte att erhålla betalning för tvistiga fordringar. Marginalen agerar även juridiskt ombud i exempelvis konkursmål och avhysningsärenden i Hyresnämnden.

 Inkasso AB Marginalens behandling av personuppgifter

GÄLLER FRÅN 2022-02-01


 

Nedan följer en beskrivning av hur Inkasso AB Marginalen (”Marginalen”) behandlar personuppgifter för att utföra  inkassoverksamheten i  enlighet med dataskyddsförordningen (EU (2016/679)).


Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Inkasso AB Marginalen, org nr, 556199-4285, adress Box 26134, 100 41

Stockholm, tel.nr. 0771-89 89 00.


Insamling av personuppgifter

Marginalen behandlar de personuppgifter som lämnas av borgenären (”Kunden”) i samband med intresseanmälan, ansökan och/eller avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett inkassoärende eller avtal.

Viss information kan inhämtas från den enskilde själv (”Gäldenären”). Gäldenären är dock inte skyldig att lämna några uppgifter, men ärendets handläggning underlättas medan hanteringen av ärendet kan bli mer besvärligt, sämre utrett och kostsamt för Gäldenären om uppgifter inte lämnas.

Marginalen kan även komma att spela in telefonsamtal, spara e-post, kommunikation eller på annat sätt dokumentera Kundens och/eller Gäldenärens interaktion och kommunikation med Marginalen.

Gäldenärens personuppgifter inhämtas också från  offentliga  register,  främst från statlig förvaltning (domstolar, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan), men även från andra register som är allmänt tillgängliga (bostadsföretag, bilregistret, fastighetsregistret). Namn och adressuppgifter uppdateras löpande via det statliga personadressregistret (SPAR). Marginalen kan, på uppdragsgivarens vägnar, vid behov inhämta uppgifter om gäldenärens ekonomiska situation, t ex. genom inhämtande av kreditupplysning.

De personuppgifter som behandlas är bland annat namn, adress, telefon- och e-postadresser, anställning samt uppgifter om eventuellt ombud.

Uppgifter registreras om aktuella inkassoärenden (antal ärenden, ärendeslag, skuldbelopp, betalningar, kostnader och avgifter). Uppgifter registreras också om betalnings- och exekutionsmål som anhängiggjorts vid domstol och kronofogdemyndighet med den enskilde som part.

Uppgifter registreras om Gäldenärens betalningsförmåga samt personliga och ekonomiska förhållanden som kan utgöra underlag för hur ärendet ska handläggas. I de fall betalningsförpliktelsen inte fullgörs kan en fordran bli föremål för bevakningsåtgärder.

Ändamål, rättslig grund och lagring

Marginalen behandlar personuppgifterna för följande ändamål: Bedrivande av inkassoverksamhet (behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, inkassoverksamhet, som är föremål för lagreglering i Sverige)

Marginalen behandlar personuppgifter avseende gäldenärer för att bedriva inkassoverksamhet och hanterar i samband därmed de personuppgifter som är nödvändiga för inkassohanteringen av enskilda ärenden.

Personuppgifter behandlas under den tid de är aktuella och nödvändiga under den tid ett ärende är aktuellt, normalt till dess en fordran är slutligt betald. Uppgifterna sparas även en tid efter ärendets avslutande för att möjliggöra myndighetsinspektion. Personuppgifter raderas dock senast 36 månader efter det att Marginalens uppdrag är slutfört.

Förberedelse inför och administration av avtal (fullgörande av avtal, betalningsförpliktelsen)

Marginalen behandlar även personuppgifterna för att ingå avtal med Kunden och Gäldenärer (t.ex. uppgörelser och avbetalningsplaner) samt för att dokumentera, administrera och fullgöra ingångna avtal med Kunden och Gäldenärer. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst tio år.

Uppfyllande av förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse)

I samband med behandlingen enligt stycket ovan (Förberedelse och administration av avtal) sker också behandling av de personuppgifter som krävs för att Marginalen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna kommer att sparas enligt gällande lagkrav.

Exempel på sådan behandling är:

(i) Marginalens behandling av personuppgifter för att fastställa eller fullgöra ett krav mot Gäldenärer hos myndighet/domstol.

(ii) för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen.

 

(iii) i samband med åtgärder för att uppfylla kraven enligt penningtvättslagstiftning.

(iv) kontroll mot sanktionslistor som Marginalen enligt lag eller myndighetsbeslut är skyldig eller har rätt  att tillämpa i  syfte  att  säkerställa att inte bristande förutsättningar föreligger för att genomföra vissa banktjänster.

(v) i samband med rapportering till Skatteverket, Polismyndigheten, Kronofogden, Finansinspektionen och andra myndigheter, såväl svenska som utländska.


Behandling av personuppgifter av annan än Marginalen Personuppgifter lämnas ut till Kunden och till domstolar och myndigheter i samband med utredning ochfastställande avkrav samt vidtagande av exekutiva åtgärder.

Behandling av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande regler om banksekretess, ske av bolag i samma koncern som Marginalen och av företag som koncernen samarbetar med för att utföra sina tjänster, exempelvis Upplysningscentralen (UC), Bankgirot (BGC) och Finansiell ID-teknik (Mobilt bank ID). Den rättsliga grunden för behandlingen är Marginalens fullgörande av avtal eller på grund av Marginalens berättigade intresse.


Tredjelandsöverföring

I vissa fall kan Marginalen komma att överföra personuppgifter till land utanför EU och EES (s k tredjeland) samt till internationella organisationer. Sådan överföring sker endast under förutsättning att övriga regler i förordningen följs:

- EU-kommissionen tagit beslut om att det finns en adekvat skyddsnivå i  det aktuella landet,

- att det har vidtagits andra lämpliga skyddsåtgärder, t ex standardavtalsklausuler eller bindande företagsbestämmelser (s k Binding Corporate Rules, BCRs),

- det finns särskilt tillstånd av tillsynsmyndigheten,

- det i övrigt är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.


Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om honom eller henne som behandlas av Marginalen och därmed har rätt att få ett registerutdrag:

Den registrerade har också rätt att vända sig till Marginalen för att:

(i) begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift

(ii) begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,

(iii) invända mot behandlingen,

(iv) om Marginalen behandlar personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke, rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från Marginalen som Kunden eller gäldenären har tillhandahållit Marginalen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet), Den registrerades begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av Marginalen i det enskilda fallet. I vissa fall kan Marginalen inte radera uppgifter, eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av lagstiftning.


Dataskyddsombud

Marginalen har utsett ett dataskyddsombud som ska övervaka  att Marginalen följer reglerna om skydd av personuppgifter. Dataskyddsombudet ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt i förhållande till Marginalen. Du kommer i kontakt med Marginalens dataskyddsombud genom att maila dataskyddsombud_inkasso@marginalen.se


Tillsynsmyndighet                  (Integritetsskyddsmyndigheten) Den registrerade kan även vända sig direkt till Integritetsskyddsmyndigheten avseende frågor eller klagomål som rör

Marginalens personuppgiftsbehandling via imy@imy.se eller tel.nr 08-657 61 00.

Vi använder cookies för att samla in data till oss och våra samarbetspartners. Genom detta kan annonsering som sker till dig anpassas och vi kan analysera hur sajten används.