Ordlista

Välkommen till vår ordlista där du hittar förklaringar och definitioner av branschspecifika termer och begrepp.

Ackord

En frivillig överenskommelse av skuldnedskrivning mellan en gäldenär och dess borgenärer

Anstånd

Den som behöver skjuta upp på en betalning kan ansöka om att få anstånd

Ansökningsavgift

En avgift som myndighet eller domstol begär ska betalas innan ärendet eller målet registreras för behandling

Avbetalningsplan

Överenskommelse om att få dela upp betalningen av skulden.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning visar att en person inte har skött sina betalningar. Uppgiften om betalningsanmärkningen finns hos kreditupplysningsföretag och ligger vanligtvis kvar i 3 år för privatpersoner

Betalningsföreläggande

Om en person behöver hjälp med att fastställa ett krav kan personen, via en förenklad process, få hjälp med detta från Kronofogden. Kravet ska avse pengar och vara förfallen till betalning

Borgensman

En person som tar på sig ansvaret för att betala ett lån för en annan, om vederbörande inte kan betala

Borgenär

Den person/företag som har lånat ut pengar och som ska ha betalt

Delgivning

Innebär att en person får del av en handling (ett krav/fordran) som vanligtvis ska bekräftas

Delgivningskvitto

En signerad bekräftelse som visar på att handlingen har mottagits (ett krav eller beslut)

Dröjsmålsränta

Om betalning inte inkommer i tid påförs extra ränta som börjar löpa på en skuld. Dröjsmålsränta kan utgå enligt Räntelagen och är dispositiv, dvs gäller om inget annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet (bestämd)

Exekution

Innebär att en person, genom tvång, gör något enligt en dom eller ett utslag

Exekutionstitel

En handling som möjliggör att Kronofogden kan verkställa ett beslut, ett utslag eller en dom

Fordran

Ett krav på en betalning

Fordringsägare

Den person/företag som ska ha betalt

Fullmakt

Innebär en rätt att företräda någon annan. Den som får fullmakt kallas fullmaktstagare, ombud eller fullmäktig och den som lämnar fullmakt kallas för fullmaktsgivare eller huvudman

Förfallodatum

Det datum företaget senast ska ha fått in betalningen för att inte påföras en påminnelseavgift

God inkassosed

Den skuldsatte, gäldenären, får inte utsättas för påtryckningar eller skada i onödan

Gäldenär

Person eller företag som har en skuld

Inkasso

En inkassoverksamhet som driver in fordringar och som måste följa reglerna i inkassolagen samt god inkassosed

Inkassokostnader

Kostnader som avser inkasseringsåtgärder såsom inkassokrav och som ett inkassobolag får ta ut vid skriftliga betalningsuppmaningar

Inkassolagen

Inkassolagen reglerar hur inkassoverksamheten får bedrivas och ska även bedrivas enligt god inkassosed

Konkurs

En åtgärd/rättsligt förfarande som innebär en avveckling av en person eller ett företags affärer och fördelning av kvarstående tillgångar mellan fordringsägarna

Konkursförvaltare

En person som förvaltar konkursboet. Personen är utsedd av domstolen

Kreditupplysning

En ekonomisk information om en person eller ett företags ekonomiska ställning

Kronofogdemyndighet

En myndighet som är statlig och som har huvuduppgift att fastställa och driva in fordringar

Obestånd

Innebär att en person inte kan betala sina skulder

Ombud

En person som genom fullmakt har fått ett uppdrag t.ex. att utföra något för någon annans räkning

Pant / Pantbrev

En pant är en egendom som lämnas som en säkerhet för ett lån. Ett pantbrev är ett bevis på att det finns en inteckning

Partsdelgivning

Betyder att man har använt en annan delgivningsman än Kronofogden t.ex delgivningsfirma eller att man själv delger

Preskription

Rätten att kräva in en fordran upphör, när en viss tid har gått

Referensränta

En räntesats som fastställs av Riksbanken

Skuldsanering

Ett beslut som innebär att personen som har skulder befrias, helt eller delvis, från ansvar för de skulder som ingår i skuldsaneringen.  Den som är skuldsatt kan få en betalningsplan och leva på existensminimum i 5 år. När perioden för betalningsplanen har fortlöpt försvinner betalningsansvaret för resterande del av skulderna

Solidariskt betalningsansvar

Innebär att flera personer gemensamt är ansvariga för att betala av en skuld

Summarisk process

En förenklad process som innebär att få hjälp av Kronofogden med att fastställa ett krav

Särskild handräckning

En åtgärd från Kronofogden som innebär att få en person att sluta göra något som inte är tillåtet

Uppskov

Skjuta upp något för att få mer tid på sig att betala ett krav innan det kan gå till utmätning

Utmätning

Kronofogden kan beslagta en persons (gäldenärs) egendom för betalning av en skuld, som t.ex. en löneutmätning

Utslag

Innebär ett beslut från Kronofogden om att någon är skyldig pengar

Verkställighet

En åtgärd från Kronofogden att genom tvång utföra ett beslut, ett utslag eller en dom

Vill du ha hjälp att ta kontroll över dina skulder?

Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa oss i våra marknadsföringsinsatser. Se vår cookie policy för mer information.